Παρουσίαση ευρωπαϊκού σχεδίου “DTRaiN” στις Βρυξέλλες

 In News

Η Περιφέρεια Κρήτης παρουσίασε στις Βρυξέλλες την εξέλιξη της πορείας του ευρωπαϊκού έργου “DTRaIN” (Σχεδιαστική Σκέψη για την Επιχειρηματικότητα στον Αγροδιατροφικό Τομέα). Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ημερήσιας διάταξης της Ολομέλειας της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Ευρωπαϊκών Περιφερειών AREPO από τον Χαράλαμπο-Νικόλαο Πίτερη, συντονιστή του έργου.

Το έργο “DTRaIN” υλοποιείται στο πλαίσιο των Στρατηγικών Συμπράξεων του τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του προγράμματος ERASMUS+ 2019 με Εθνική Μονάδα παρακολούθησης του σχεδίου το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Στόχος του έργου είναι η αναζωογόνηση της παραγωγής στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής, προωθώντας την απόκτηση δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας για τη διαχείριση του προσωπικού και των επιχειρηματιών που εργάζονται στον αγροδιατροφικό τομέα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, έχει αναπτυχθεί ένα καινοτόμο επαγγελματικό προφίλ βασισμένο στη “Σχεδιαστική Σκέψη”, το οποίο θα οδηγήσει σε ένα πρόγραμμα προσόντων για την επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις συστάσεις του ECVET και το πρότυπο ISO 17024.

Η ομάδα στόχος και οι χρήστες του εκπαιδευτικού υλικού είναι επαγγελματίες που διαχειρίζονται προσωπικό σε αγροδιατροφικές επιχειρήσεις που λειτουργούν ως εκπαιδευτές στις επιχειρήσεις τους καθώς και εκπαιδευτές σε ιδρύματα αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (επίπεδο 4 & 5 του ΕΠΠ).

Η παρουσίαση εστιάστηκε στη μεθοδολογία της «Σχεδιαστικής Σκέψης», στην αξιοποίησή της ως σύγχρονου εργαλείου στην προώθηση και το σχεδιασμό νέων προϊόντων, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της διερεύνησης των αναγκών των καταναλωτών μέσα από τη δική τους οπτική για την μεγαλύτερη ελκυστικότητα των προϊόντων στην αγορά. Η πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού υλικού, η οποία δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του έργου, αποτελείται από πέντε (5) βασικές ενότητες: 1.Εισαγωγικά βήματα (Pre-Steps), 2. Παρατήρηση (Observation), 3. Συλλογή ιδεών (Ideation), 4. Πρωτότυπο (Prototyping) και 5. Λειτουργία του πρωτότυπου (Testing). Η κάθε βασική ενότητα χωρίζεται σε υποενότητες με κείμενα, σχετική βιβλιογραφία, παρουσιάσεις (ppt.) ενώ στο τέλος κάθε επιμέρους ενότητας υπάρχουν εκπαιδευτικά videos τα οποία συμπληρώνουν το θεωρητικό μέρος. Η πλατφόρμα παρέχει δυνατότητα διαγνωστικής αξιολόγησης ενώ με την ολοκλήρωση όλων των ενοτήτων οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα της συνολικής αξιολόγησης και της λήψης σχετικής βεβαίωσης επιτυχούς ολοκλήρωσης.

Τέλος Μαΐου στο Βερολίνο οι εταίροι του έργου θα συνεχίσουν να αξιολογούν το εκπαιδευτικό υλικό σε μελέτες περίπτωσης και serious games (σε πραγματικά προβλήματα τα οποία καλούνται να επιλύσουν).

Στην παρούσα φάση η πλατφόρμα μεταφράζεται σε πέντε γλώσσες (Ελληνικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Αγγλικά που είναι και η επίσημη γλώσσα του σχεδίου), για να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερες ομάδες να προσεγγίσουν τη νέα γνώση.

Το έργο «DTRaIN», έρχεται να επενδύσει στο έλλειμμα της εκπαίδευσης, που υπάρχει στους εργαζόμενους στην παραγωγική διαδικασία, στο σχεδιασμό νέων και καινοτόμων προϊόντων τα οποία να καλύπτουν ανάγκες των καταναλωτών, στον αγροδιατροφικό τομέα.

Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι η Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε Ρεθύμνης / Τμήμα Παιδείας, ΔΒΜ και Απασχόλησης ενώ το εταιρικό σχήμα συμπληρώνεται από: έξι (6) εταίρους από τέσσερις χώρες, ειδικότερα: το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση – EΚΚΑ (Ελλάδα), SQLearn (Ελλάδα), LDI UG – (Γερμανία), Centro Machiaveli-CM – (Iταλία), Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ) και το Πανεπιστήμιο Valladolid της Ισπανίας.

Ο σύνδεσμος στην εκπαιδευτική πλατφόρμα τον οποίο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να χρησιμοποιήσουν και να εγγραφούν στο πρόγραμμα είναι: https://dtrain.sqlearn.com

Start typing and press Enter to search

Share via
Copy link
Powered by Social Snap